Current Position >> Schedule
Schedule

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday

9:40-9:50 Openning Ceremony

Collabrative 

Research & Project Disscussion9:50-10:40Fuquan Fang

Wilderich

Tuschman


Stephan

Klaus

Moritz

Gruber


Tea time 

10:40-11:10

Group photo11:10-12:00 
Jian Ge

Xiaochun

Rong


Collabrative 

Research & Project Disscussion

Bobo

Hua

Manuel

Amann

Lunch

12:00-14:00

Marco Polo 

Buffet

Marco Polo 

BuffetExcursion to Yu Garden

Marco Polo 

Buffet

Marco Polo 

Buffet

14:00-14:50

Martin

Herrmann

Fernando

Galaz-Garcia

Yusheng

Wang

Huichun

Zhang

15:00-15:50

Xiantao

Huang

Yi Li

Mijia 

Lai


Fang 

Wang

Tea time

15:50-16:20

16:20-17:10

Zhenlei

Zhang


Anand

Dessai

Guofang

Wang

Enrico

Leuzinger


Dinner

18:30

Huhua Hotel

Banquet

 (Liu Yuan

 18:00)

Huhua HotelHuhua HotelCopyright: 2015 International Conference on Mathematics Department of Shanghai Jiao Tong University      Technical support: Information Technology Co., Ltd. Shanghai Yi Chao