2020 Tianyuan Advanced Seminar on Geometry and Analysis

2020天元几何与分析高级研讨班




时间:2020/09/19-09/20
主办:上海交通大学数学科学学院
协办:中国科学技术大学






腾讯会议



♦【09/19】会议 ID: 627 599 346 会议密码: 355113


♦【09/20】会议 ID: 634 402 330 会议密码: 355113




Organizing committee:



Bobo Hua, Mijia Lai, Yi Li, Zuoqin Wang, Guoyi Xu



Confirmed speakers:



Qi Ding, Xiaolong Han, Guanghao Hong, Jingsong Liu, Yang Shen,
Bing Wang, Jiayong Wu, Wenjiao Yan, Huichun Zhang, Yongsheng Zhang




Schedule



Schedule



Title and Abstract



Title and Abstract