Organizing Committee


Yachun Li (Co-Chair)

Weike Wang (Co-Chair)

Ya-Guang Wang (Co-Chair)

Shijing Deng

Beixiang Fang

Qilong Gu

Congming Li

Lihe Wang

Chunjing Xie

Feng Xie

Xiongfeng Yang