Organizing Committee


Yachun Li (Shanghai Jiao Tong University) (Co-Chair)

Weike Wang (Shanghai Jiao Tong University) (Co-Chair)

Ya-Guang Wang (Shanghai Jiao Tong University) (Co-Chair)

Shijing Deng (Shanghai Jiao Tong University)

Beixiang Fang (Shanghai Jiao Tong University)

Qilong Gu (Shanghai Jiao Tong University)

Feimin Huang (Academy of Mathematics and Systems Science)

Congming Li (Shanghai Jiao Tong University/University of Colorado)

Lihe Wang (Shanghai Jiao Tong University/University of Iowa)

Chunjing Xie (Shanghai Jiao Tong University)

Feng Xie (Shanghai Jiao Tong University)

Tong Yang (City University of Hong Kong)

Xiongfeng Yang (Shanghai Jiao Tong University)