Connection could not be established. array(3) { [0] => array(6) { [0] => string(5) "08001" 'SQLSTATE' => string(5) "08001" [1] => int(53) 'code' => int(53) [2] => string(95) "[Microsoft][SQL Server Native Client 10.0]命名管道提供程序: 无法打开与 SQL Server 的连接 [53]. " 'message' => string(95) "[Microsoft][SQL Server Native Client 10.0]命名管道提供程序: 无法打开与 SQL Server 的连接 [53]. " } [1] => array(6) { [0] => string(5) "HYT00" 'SQLSTATE' => string(5) "HYT00" [1] => int(0) 'code' => int(0) [2] => string(56) "[Microsoft][SQL Server Native Client 10.0]登录超时已过期" 'message' => string(56) "[Microsoft][SQL Server Native Client 10.0]登录超时已过期" } [2] => array(6) { [0] => string(5) "08001" 'SQLSTATE' => string(5) "08001" [1] => int(53) 'code' => int(53) [2] => string(236) "[Microsoft][SQL Server Native Client 10.0]与 SQL Server 建立连接时,发生了与网络相关的或特定于实例的错误。找不到或无法访问服务器。请检查实例名称是否正确以及 SQL Server 是否已配置为允许远程连接。有关详细信息,请参阅 SQL Server 联机丛书。" 'message' => string(236) "[Microsoft][SQL Server Native Client 10.0]与 SQL Server 建立连接时,发生了与网络相关的或特定于实例的错误。找不到或无法访问服务器。请检查实例名称是否正确以及 SQL Server 是否已配置为允许远程连接。有关详细信息,请参阅 SQL Server 联机丛书。" } }